Inwendig Reglement Okapi - Crelan Okapi Aalstar
Tickets Restaurant

De Club

Inwendig Reglement Okapi

Reglement van inwendige orde
Crelan Okapi Aalstar
Iedere persoon, begaan met het basketbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een
vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het
goede verloop van deze organisatie.

 
1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het sporthal FORUM,
Albrechtlaan 115, 9300 Aalst en dit n.a.v. de basketbalwedstrijden georganiseerd door Crelan Okapi Aalstar. De
personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en
deze naleven.

 
2. Iedere persoon die zich aanbiedt voor toegang tot de sporthal moet in het bezit zijn van ofwel een geldig
toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de club en waaruit de bevoegdheid blijkt om
in de sporthal te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot de
sporthal. Iedere persoon, die zich in de sporthal bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit
toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

 
3. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het
toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is verboden een andere plaats in de tribune in te
nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaande instemming van de
veiligheidsverantwoordelijke.

 
4. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en
ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in de
sporthal.

 
5. De toegang tot de sporthal is verboden of zal worden geweigerd aan personen:

 • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,…;

 

6. Indien de club om veiligheidsredenen het recht van toegang tot de sporthal weigert of om die redenen de
betrokken persoon uit de sporthal doet verwijderen, is noch de club, noch de distributeur gehouden het
toegangsbewijs terug te betalen.

 

7. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot een toegang van het FORUM alsook de aanwezige personen in het FORUM verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs en/of opwekkende middelen
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
 • ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
 • pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, rookbommen, flares,…
 • om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek of stootwapens en dergelijke)
 • alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
 • Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het FORUM.
 • Het is de supporters van de bezoekende ploeg toegelaten om het FORUM te betreden in het bezit van maximum 2 trommels, mits vooraf hiervan melding wordt gemaakt aan de veiligheidsverantwoordelijke van Okapi Aalstar. Toeters met drukgas zijn verboden omdat deze als projectiel kunnen worden gebruikt. Vuvuzela’s zijn om deze reden, eveneens NIET toegelaten.
 • Het gebruik van megafoons in zaal FORUM is niet toegelaten behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke van VZW Okapi Aalstar

 

 

8. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de club, worden dieren niet toegelaten in de sporthal.

 

9. Binnen de sporthal is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste
verboden:

 • zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van de sporthal overeenkomstig het toegangsbewijs of de
  speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, perslokalen, burelen, private zalen,…
 • constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, daken, of enige andere infrastructuur van de
  sporthal te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd
 • de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen
  langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van de sporthal
 • de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
 • verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating
  van de club
 • te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand
  naar het speelveld en in de tribunes
 • te roken
 • te wildplassen

 

10. spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen dewelke dienen tot het aanmoedigen van een ploeg zijn
toegelaten, maar mogen niet:

 • voor de reclameborden worden gehangen
 • het zicht op het speelveld belemmeren
 • de evacuatiewegen belemmeren
 • op enige manier de beleving van andere supporters negatief beïnvloeden

 

11. In de sporthal zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven
tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

 
12. Crelan Okapi Aalstar werkt hard aan het sportieve en positieve imago dat zij wenst uit de dragen. Ze streeft
ernaar haar voorbeeldfunctie van tolerantie en verdraagzaamheid ten opzichte van de gehele gemeenschap te
handhaven. In het kader van deze overwegingen behoudt de club zich het recht voor om:

 • Iedere persoon dewelke door zijn uitlatingen of gedragingen in de media, op openbare fora, in
  geschreven of beeldende pers,of op elke andere publieke manier het imago van de club onderuit
  probeert te halen of tracht te besmeuren, de toegang tot de sporthal te ontzeggen of uit de sporthal te
  laten verwijderen.
 • Iedere persoon dewelke door zijn uitlatingen of gedragingen andere personen aanzet, provoceert of
  dwingt tot gedragingen of uitlatingen dewelke niet stroken met het sportieve en positieve imago van de
  club, de toegang tot de sporthal te ontzeggen of uit de sporthal te laten verwijderen.
 • Iedere persoon dewelke door zijn uitlatingen of gedragingen de (bestuurs)leden, medewerkers,
  vrijwilligers of supporters van de club en van bezoekende clubs in diskrediet tracht te brengen of op
  enigerlei wijze negatief tracht te bejegenen, de toegang tot de sporthal te ontzeggen of uit de sporthal te
  laten verwijderen

 

13. In de sporthal zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de club aangestelde of gemandateerde
personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit de sporthal worden verwijderd.

 

14. De club behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in de sporthal op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • de sporthal geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot de sporthal te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs

 

15. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de club houdt zich in de sporthal volledig op eigen risico op. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.